معرفی پرسنل

 • مریم خدابنده لو

  مریم خدابنده لو

  لیسانس مربی بهداشت
 • عفت توزنده جانی

  عفت توزنده جانی

  لیسانس مشاور
 • سمانه بلوکی

  سمانه بلوکی

  ابتدایی خدمتگزار
 • اعظم قاضی

  اعظم قاضی

  لیسانس معاون اجرایی
 • عطیه دیانی

  عطیه دیانی

  لیسانس معاون پرورشی
 • فهیمه هلالیان

  فهیمه هلالیان

  لیسانس معاون آموزشی
 • هادی محروقی

  هادی محروقی

  لیسانس معاون آموزشی
 • سید علی حسینی

  سید علی حسینی

  لیسانس مدبریت آموزشگاه